Алсын хараа ба эрхэм зорилго

Бидний даалгавар

Харилцаа холбоо, хамтын ажиллагаа, ялах.

Аж ахуйн нэгжийн сүнс

Мэргэжлийн ур чадвар, хичээл зүтгэл, шилдэгийг эрэлхийлэх, хүмүүст чиглэсэн, ирээдүйн инновацийг хамтран бүтээх, шударга байдал, үйлчилгээ, ялалт-хож.

1) Корпорацийн философи

Үнэнийг эрэлхийлэгч, прагматик, нэгдэж, урагшлах болно.

2) Бүтээгдэхүүний үзэл баримтлал

Бүтээгдэхүүний үзэл баримтлалыг сайжруулж, төгс төгөлдөрийг эрэлхийл.

3) Авьяас чадварын тухай ойлголт

Ашиглаж байж л хамтдаа хөгжинө.

4) Хариуцлагын тухай ойлголт

Эхлээд чанар, эхлээд үйлчлүүлэгч.